ZetaDisplay ingår avtal om förvärv av nederländska QYN BV

Sammanfattning

ZetaDisplay AB (“ZetaDisplay” eller “Bolaget“) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i nederländska QYN BV (“QYN“) till en köpeskilling om 83,3 MSEK som erläggs kontant plus betalning för nettokassa om cirka 4,4 MSEK samt eventuell tilläggsköpeskilling som kan uppgå till maximalt 53,2 MSEK. För att finansiera förvärvet avser styrelsen i ZetaDisplay den 25 oktober 2017 (enligt separat pressmeddelande), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2017, besluta om riktad emission av stamaktier motsvarande ca 80 MSEK.

QYN är den största och ledande leverantören av Digital Signage i Holland och verkar över hela marknaden i Benelux.

  • Under 2016 omsatte QYN cirka 55,0 MSEK med ett EBITDA-resultat på 10,4 MSEK.
  • I det fall QYN hade konsoliderats per den 30 juni 2017 hade den nya koncernen, inklusive ProntoTV, Seasam Oy samt LiveQube AS, under de senast rullande 12 månaderna (LTM) omsatt cirka 283 MSEK med ett operationellt EBITDA-resultat om 50 MSEK, baserat på en växelkurs motsvarande (9,68) SEK per euro.
  • Cirka 37 procent av QYN:s omsättning 2016 utgjordes av repetitiva intäkter och enligt ZetaDisplay bedöms QYN uppvisa stark tillväxt och lönsamhet under kommande år.
  • Förvärvet av QYN sker genom att ZetaDisplay förvärvar samtliga aktier i QYN mot en kontant betalning uppgående till 83,3 MSEK plus betalning för nettokassan om cirka 4,4 MSEK. Om vissa definierade resultatmässiga tröskelvärden uppnås för respektive år 2017-2019 kan en maximal tilläggsköpeskilling om 53,2 MSEK komma att utbetalas.  ZetaDisplay har rätt att erlägga upp till 9,7 MSEK av köpeskillingen i form av stamaktier i ZetaDisplay.
  • Förvärvet avses att finansieras genom en riktad emission av stamaktier om motsvarande ca 80 MSEK, till en begränsad krets svenska och institutionella ägare. Emissionen avses att beslutas av styrelsen i Bolaget den 25 oktober 2017 och offentliggöras separat.
  • Tillträde av förvärvet bedöms kunna ske under november månad och förvärvet ska ses som ett led i ZetaDisplays tillväxtsstrategi för att aktivt ta del av den pågående konsolideringen av Digital Signage-branschen i Europa.

Bakgrund till förvärvet av QYN

ZetaDisplays ambition är att fortsätta genomföra förvärv i enlighet med antagen tillväxtsstrategi och aktivt ta del i den pågående konsolideringen av Digital Signage-branschen i Europa. Genom förvärvet stärker Bolaget ytterligare sin position på den lokala marknaden i Holland och Benelux samt på den europeiska marknaden. Förvärvet möjliggör ett bredare erbjudande och kan komma att tillföra skalbarhet inom tjänsteutbudet.

QYN är Hollands största och ledande leverantör av Digital Signage med lång erfarenhet i branschen och med ett trettiotal medarbetare. QYN:s kundbas omfattar bland annat ING Bank, SNS bank, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPN, Intersport, Randstad, Total, Amsterdam RAI, Luxaflex med flera. Tillsammans med ZetaDisplays befintliga närvaro i Holland och Benelux kommer den sammanslagna verksamheten ha en än mer ledande ställning med en mycket stark kundbas.

Förvärvet av QYN ligger i linje med ZetaDisplays strategi att med god lönsamhet ta del i branschens pågående konsolidering. Vi ska utifrån från vår europeiska plattform fortsätta expansionen samt utnyttja skalfördelar för en successivt högre intjäning och ökad lönsamhet. QYN förväntas uppvisa en stark tillväxt och bidra med fortsatt hög lönsamhet till koncernen framöver”, säger Leif Liljebrunn, CEO på ZetaDisplay.

Under 2016 omsatte QYN cirka 55,0 MSEK med ett EBITDA-resultat på 10,4 MSEK, ett rörelseresultat på 4,8 MSEK och en balansomslutning på 30,1 MSEK.

QYN har under lång tid byggt upp en stark position på marknaden i Holland och Benelux med ett attraktivt erbjudande till en bred kundbas. Det ligger både i QYN:s och våra kunders intresse att konsolidera två företag med unika erbjudanden för att utvecklas till en ännu starkare fullserviceleverantör med internationell närvaro. Tillsammans med ZetaDisplay blir detta verklighet och vi kan erbjuda kompletta lösningar i teknikens framkant till befintliga och nya kunder”, säger Hans-Christiaan de Vaan, en av grundarna till QYN.

ZetaDisplay-koncernen inklusive QYN

I det fall QYN hade konsoliderats per den 30 juni 2017 hade den nya koncernen, inklusive ProntoTV, Seasam Oy samt LiveQube AS, under de senast rullande 12 månaderna (LTM) omsatt cirka 283 MSEK med ett operationellt EBITDA-resultat om 50 MSEK, baserat på en växelkurs motsvarande (9,68) SEK per euro.

Rullande 12 månader (LTM) per 2017-06-30;                                            

Försäljning  283 MSEK

Operationellt EBITDA *  50 MSEK

Operationell EBITDA-marginal *  17,6%

Operationellt rörelseresultat *  40 MSEK

Operationell rörelsemarginal *  14,1%

Bruttomarginal i %   56%

Ändamålet med uppgifterna ovan är att presentera den hypotetiska påverkan som förvärvet och finansieringen skulle kunna ha haft på ZetaDisplay-koncernens konsoliderade resultaträkning rullande 12 månader (LTM) per 2017-06-30.

*) Exkluderat kostnader relaterade till pågående listningsprocess på Nasdaqs Stockholms huvudmarknad (5,3 MSEK) samt förvärvskostnader relaterade till förvärven av ProntoTV, Seasam Oy samt LiveQube AS (5,4 MSEK), totalt 10,7 MSEK.

Genomförandet av förvärvet av QYN

Förvärvet av QYN sker genom att ZetaDisplay förvärvar samtliga aktier i QYN mot en kontant betalning uppgående till 83,3 MSEK plus betalning för nettokassa om cirka 4,4 MSEK. Om vissa definierade tröskelvärden gällande resultat uppnås för respektive år 2017-2019 kan en maximal tilläggsköpeskilling om 53,2 MSEK komma att utbetalas. Tillträdet till aktierna i QYN beräknas ske under november 2017. Tillträdet är villkorat av att ZetaDisplay erhåller full finansiering av förvärvet.

Finansiering av förvärvet av QYN

Styrelsen i ZetaDisplay avser den 25 oktober 2017 att (enligt separat pressmeddelande), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2017, besluta om riktad emission av stamaktier motsvarande ca 80 MSEK.

ZetaDisplay har rätt att erlägga upp till 9,7 MSEK av köpeskillingen i form av stamaktier i ZetaDisplay som emitteras till säljaren. Teckningskursen för en sådan aktiebetalning kommer att beräknas av den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier under en period av 30 dagar före dagen innan dagen för tillträdet av aktierna i QYN, med en rabatt på 9,6 procent.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till ZetaDisplay. Fredersen Advokatbyrå och Heussen är legal rådgivare till ZetaDisplay i samband med förvärvet.

Vid frågor kontakta:
ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 22.55.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.