ZetaDisplay beslutar om riktad emission av stamaktier för finansiering av förvärvet av QYN BV

Som offentliggjordes den 24 oktober 2017 har ZetaDisplay AB (“ZetaDisplay” eller “Bolaget“) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i nederländska QYN BV (“QYN“) till en köpeskilling om 82,3 MSEK. För att finansiera förvärvet har styrelsen i ZetaDisplay idag, den 25 oktober 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2017, beslutat om emission av högst 5 176 000 stamaktier motsvarande högst cirka 80 MSEK.


Den riktade emissionen

Emissionen om motsvarande högst cirka 80 MSEK sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och har riktats till en begränsad krets svenska och nordiska institutionella investerare. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 15,50 SEK. Fastställandet av teckningskursen i den riktade emissionen har skett dels utifrån investerarintresset i en form av anbudsförfarande innan offentliggörandet av detta pressmeddelande, dels baserat på kontakter med institutionella investerare samt rådande marknadsförhållanden. Emissionen innebär en utspädning om högst cirka 26,8 procent av kapitalet och högst cirka 27,7 procent av rösterna i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att snabbt införskaffa kapital för genomförandet av förvärvet av QYN utan att tappa tempo i Bolagets expansiva utveckling.

Emissionen medför att antalet stamaktier i ZetaDisplay ökar från 13 541 427 till 18 717 427, varvid det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 19 323 759 av vilka 606 332 utgörs av preferensaktier. Aktiekapitalet ökar med 5 176 000 SEK, från 14 147 759 SEK till totalt 19 323 759 SEK.


Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till ZetaDisplay. Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till ZetaDisplay i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med den riktade emissionen.


Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08.00.


Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på Nasdaq First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.